Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zámecké návrší p. o., kancelář Litomyšl 570 01, Jiráskova 133 jako právnická osoba,  informuje v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“),  a v souladu se z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, o ochraně osobních údajů a jejím zpracování.

 

Základní pojmy ochrany osobních údajů:

Osobní údaj  =  jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

Citlivý osobní údaj (zvláštní osobní údaj) = jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce = každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracovatel = každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správce zpracovává osobní údaje

Zpracování osobních údajů =  jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – osoba provádějící dohled nad zpracováním osobních údajů, osoba pověřený plněním povinností v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu kapitoly IV oddílu 4 GDPR

 

Kontaktní údaje správce:

Zámecké návrší p. o.
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
+ 420 777 100 897
info@zamecke-navrsi.cz
www.zamecke-navrsi.cz
IČO: 71294058
Číslo účtu: 257996309/0300 
Datová schránka: ts5rwnj

 

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Ing. Klára Hudečková
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, kancelář č. 14
 +420 720 073 518, poverenec@litomysl.cz

 

Účely zpracování a právní základy pro zpracování:

Zámecké návrší p. o. zpracovává osobní údaje pouze v souladu s právními tituly stanovenými obecným nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

Zámecké návrší p. o. osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu po dobu, která je nezbytně nutná a je pro jednotlivé účely zpracování a typy dokumentů dána obecným nařízením, adaptačním zákonem, obecně závaznými právními předpisy (např. Zákonem o archivnictví a spisové službě).

 

Účely pro zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
   

Rozsah zpracování osobních údajů:

K zajištění řádného plnění zákonných a smluvních povinností, zpracování osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, případně se souhlasem subjektu údajů, organizace Zámecké návrší p. o. zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti,
 • adresní a kontaktní údaje  - trvalý pobyt, korespondenční adresa nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, aj.
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z listinné pošty, e-mailů, záznamů telefonických hovorů, kontaktních formulářů, informace z daňových prohlášení u zaměstnanců aj.
 • informace o sociálních poměrech – zejména věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, profese, údaje o posledním zaměstnavateli, počet dětí aj.
 • záznamy z kamerových záznamů – záznamy z kamerových systémů nainstalovaných v budovách Zámeckého návrší p. o.
 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostí

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává Zámecké návrší třetím osobám pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě Zpracovatelské smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

 

Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které Zámecké návrší p. o. zpracovává, jsou uloženy v souladu  se zákonem o archivnictví a spisové službě, případně v souladu s interními předpisy organizace.

 

Práva subjektu údajů:

Při každém zpracování osobních údajů získává subjekt údajů níže uvedená práva.

Na výkon těchto práv se však vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem
 • právo na opravu – subjekt údajů může správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • právo na výmaz – subjekt údajů může správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to zejména za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR
 • právo odvolat souhlas – subjekt údajů může kdykoliv odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu, odvoláním souhlasu  není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním
 • právo vznést námitku – pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají
 • právo na omezení zpracování – v určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů)
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů může požádat správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce se žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost oprávněná, správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad UOOU, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7).

 

Výše specifikovaná práva subjektu údajů lze uplatnit  přímo u správce:

Zámecké návrší p. o.
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
+ 420 777 100 897
info@zamecke-navrsi.cz
www.zamecke-navrsi.cz

Jednotlivá práva lze uplatnit rovněž u Pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem zaslaným na adresu Ing. Klára Hudečková, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, kancelář č. 1, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 720 073 518.

Z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany v případě telefonické žádosti lze poskytnout pouze základní a obecné informace.

 

Zabezpečení osobních údajů:

Listinná vyhotovení dokumentů obsahujících osobní údaje jsou uložena v uzamykatelných skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nejsou nikdy ponechána bez dozoru oprávněných úředních osob. V budovách Zámeckého návrší p. o.  je nainstalován kamerový systém, a to zejména v místech se zvýšeným rizikem porušení zabezpečení.

Pravidla pro nakládání zaměstnanců Zámeckého návrší p. o. s osobními údaji jsou obsažena v následujících vnitřních předpisech Zámeckého návrší p. o.:

 • Směrnice na ochranu osobních údajů

Všichni zaměstnanci organizace Zámecké návrší p. o., kteří jsou oprávněni nakládat s osobními údaji, byli seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména GDPR, a jsou pravidelně proškolováni.

Technologické zabezpečení osobních údajů je, že veškeré soubory jsou chráněny a přístup k datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv.